🎉 میدونستی گردونه شانس به سایت پَنِلیکس اضافه شده؟ - عزیزان میتوانید هر روز تا 5 هزار تومان شارژ رایگان دریافت کنید.
از منوی کاربردی روی گردونه شانس کلیک کنید

سرویس ها

📌 خدمات جدید (مخصوص محدودیت)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2292 بازدید اینستاگرام [همه پست ها] - [آپدیت] S2 توضیحات 3,400  تومان 500000000/25 فعال
2523 فالوور اینستاگرام [آنی] [ پیج قدیمی] توضیحات 15,800  تومان 500000/10 فعال
2514 فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [ ضمانت: 60روز]🚀 ♻ توضیحات 26,400  تومان 500000/50 فعال
2293 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 40-50کا/روز] [اپلیکیشنی] 🚀💎 توضیحات 27,400  تومان 250000/10 فعال
2515 فالوور اینستاگرام [200کا/روز] [ ضمانت: 60روز]🚀 ♻ توضیحات 27,400  تومان 500000/50 فعال
2297 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [ریزش: کم] [سرعت: 40-70کا/روز] [ضمانت: 60روز] ✅⚡️♻ توضیحات 30,400  تومان 1000000/10 فعال
2294 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 80-100کا/روز] [ریزش کم]🚀 توضیحات 32,400  تومان 500000/10 فعال
2501 فالوور واقعی اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 10-20کا/روز] [ریزش کم] توضیحات 34,800  تومان 500000/500 16 دقیقه فعال
2295 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 50کا/روز] [ضمانت: 120روز] ⭐⚡♻ توضیحات 42,200  تومان 1000000/10 فعال
2296 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 20کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐⚡♻ توضیحات 44,300  تومان 500000/50 فعال
2298 فالوور اینستاگرام پروفایلدار [استارت آنی] [ریزش:کم] [سرعت: 40کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐⚡♻ توضیحات 54,800  تومان 2000000/10 فعال
2300 فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت: 30 روز] - [10کا/روز] - [10% Drop] ♻ آپدیت شده توضیحات 55,500  تومان 300000/10 فعال
2299 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [ریزش: 5%] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] 🔥⚡♻ توضیحات 60,800  تومان 100000/10 فعال
💌 لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2520 لایک تیک تاک[سرعت 100کا] [ضمانت30روز♻️] توضیحات 19,000  تومان 100000/10 فعال
2521 لایک تیک تاک [کیفیت بالا ] [ضمانت: 30روز] توضیحات 50,600  تومان 1000000/10 فعال
🤖 فالوور اینستاگرام [ ارزان ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2301 فالوور اینستاگرام - [8کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 5,300  تومان 22000/20 فعال
2304 فالوور اینستاگرام - [3کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 5,300  تومان 20000/100 فعال
2303 فالوور اینستاگرام - [1کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 6,400  تومان 1000/20 فعال
📉 فالوور اینستاگرام [ ریزش کم ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2305 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز] توضیحات 21,300  تومان 25000/10 فعال
2516 فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [ریزش کم]🚀 توضیحات 21,300  تومان 1000/50 فعال
2535 فالوور اینستاگرام [ سرعت بالا ] [ ریزش کم ] 🚀 توضیحات 29,500  تومان 10000000/50 فعال
2307 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [25کا/روز] توضیحات 43,600  تومان 400000/100 فعال
2306 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز] توضیحات 44,300  تومان 1000000/100 فعال
2308 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [50کا/روز] توضیحات 44,600  تومان 200000/100 فعال
2309 فالوور اینستاگرام واقعی [100کا/روز] - [ریزش کم] توضیحات 52,700  تومان 250000/50 فعال
2310 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [100کا/روز] توضیحات 55,700  تومان 250000/50 فعال
2311 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز] توضیحات 59,800  تومان 5000/50 فعال
2312 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [30کا/روز] توضیحات 60,800  تومان 100000/50 فعال
2313 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [50کا/روز] توضیحات 60,800  تومان 500000/50 فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2315 فالوور ریزش کم [استارت آنی] [30 روز ضمانت] [سرعت بالا] ♻⚡️⚡ توضیحات 29,300  تومان 500000/100 فعال
2314 فالوور میکس اسپید [60 الی 100 کا در روز] [ریزش خیلی کم]⚡️⚡️ توضیحات 29,900  تومان 500000/100 4 ساعت 54 دقیقه فعال
2316 فالوور میکس [ سرعت بالا ] [ 30 روز ضمانت ]♻🚀 توضیحات 30,300  تومان 500000/100 2 ساعت 29 دقیقه فعال
2322 فالوور اینستاگرام سرعت بالا [سرعت: 60-90کا/روز] [60 روز ضمانت] 🚀💎 توضیحات 35,900  تومان 500000/10 فعال
2317 فالوور اینستاگرام [ضمانت دائمی] - [50کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 42,200  تومان 5000000/10 19 دقیقه فعال
2318 فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت: 365روز] - [20کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 42,200  تومان 500000/100 فعال
2319 فالوور میکس [50 الی 70 کا در روز] [ریزش کم] 👍 توضیحات 42,200  تومان 500000/10 فعال
2320 فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت دائمی] - [10کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 44,300  تومان 1000000/100 فعال
2321 فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت: 365روز] - [40کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 44,300  تومان 200000/10 فعال
2324 فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻⚡️🤖 توضیحات 56,900  تومان 500000/10 فعال
2323 فالوور میکس ریزش صفر [ 30 روز ضمانت ][ پیشنهادی ] ♻⚡️💎 توضیحات 59,000  تومان 500000/100 فعال
2326 فالوور واقعی بدون ریزش [سرعت بالا] [365 روز ضمانت] ♻ 🚀 توضیحات 61,100  تومان 5000000/10 1 ساعت 38 دقیقه فعال
2325 فالوور میکس کم ریزش [ سرعت بالا ][ ضمانت 1 سال ] ♻ 🔥 توضیحات 63,200  تومان 1000000/100 فعال
2327 سریعترین فالوور آپدیت شده [ضمانت 60 روز][ریزش ۵ درصد ] 🔥🔥 توضیحات 65,300  تومان 500000/10 فعال
2328 فالوور میکس واقعی [پیج های خصوصی] [30 روز ضمانت] ♻ 🛡 توضیحات 84,300  تومان 50000/10 فعال
🇮🇷 فالوور اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2331 فالوور 20 ~ 30 درصد ایرانی [سرعت بالا] [استارت آنی] 🔥 توضیحات 38,700  تومان 10000/100 4 ساعت 33 دقیقه فعال
2332 فالوور ایرانی با کیفیت [سرعت بالا] [استارت آنی] 🚀 🔥 توضیحات 41,600  تومان 20000/100 58 دقیقه فعال
2333 فالوور ایرانی گلد [استارت آنی] 🥇 ❤ توضیحات 43,100  تومان 15000/100 8 ساعت 55 دقیقه فعال
2335 فالوور ایرانی الماس [استارت آنی] 💎 ❤ توضیحات 47,600  تومان 20000/100 10 ساعت 50 دقیقه فعال
2336 فالوور اینستاگرام پاشا [فول ایرانی] [پیشنهادی] [ریزش: خیلی کم] 💎❤ توضیحات 114,100  تومان 20000/50 1 ساعت 8 دقیقه فعال
2338 فالوور ایرانی رودیوم [کیفیت بالا] [فول ایرانی]💎❤⚡️ توضیحات 140,400  تومان 20000/50 28 دقیقه فعال
2339 فالوور اینستاگرام فول ایرانی [پیشنهادی] 🇮🇷 توضیحات 219,400  تومان 20000/50 3 ساعت 54 دقیقه فعال
🤖 لایک اینستاگرام [ ارزان ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2341 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت 1 - 5 ساعت] [سرعت: 10کا/روز] توضیحات 900  تومان 50000/100 30 دقیقه فعال
2342 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت آنی] [سرعت: 50کا/روز] توضیحات 1,400  تومان 50000/100 فعال
2343 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] توضیحات 1,700  تومان 5000000/10 فعال
2344 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت آنی] [سرعت: 20 - 40کا/روز] توضیحات 2,200  تومان 50000/10 فعال
📊 لایک اینستاگرام [ ریزش کم ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2345 لایک اینستاگرام [واقعی] [ریزش 0 - 5%] [ظرفیت: 50کا] [استارت آنی] [سرعت: 10 - 20کا/روز]⚡ توضیحات 2,200  تومان 50000/10 فعال
2346 لایک اینستاگرام [واقعی] [ریزش 0 - 3%] [ظرفیت: 50کا] [استارت آنی] [سرعت: 70-100کا/روز]⚡ توضیحات 2,200  تومان 50000/10 فعال
2348 لایک اینستاگرام [میکس] [ بدون ریزش ] [استارت آنی] [سرعت: 40 - 60کا/روز] ⚡️✅ توضیحات 3,500  تومان 300000/10 فعال
2349 لایک اینستاگرام [واقعی] [ ریزش کم ] [استارت آنی] [سرعت: 50 - 60کا/روز] ⚡️✅ توضیحات 5,600  تومان 150000/10 فعال
♻️ لایک اینستاگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2350 لایک اینستاگرام [اکانت های قدیمی] [ضمانت: 30روز] [استارت آنی] [سرعت: 100 - 200کا/روز]♻⚡ توضیحات 1,600  تومان 1000000/10 فعال
2351 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 30روز] [استارت آنی] [سرعت: 100 - 150کا/روز]♻⚡💎 توضیحات 1,600  تومان 1000000/10 فعال
2352 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 90روز] [استارت آنی] [سرعت: 100 - 150کا/روز]♻⚡💎 توضیحات 1,700  تومان 1000000/10 فعال
2353 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 120روز] [استارت آنی] [سرعت: 100 - 150کا/روز]♻⚡💎 توضیحات 1,800  تومان 1000000/10 فعال
2354 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 365روز] [استارت آنی] [سرعت: 100 - 150کا/روز]♻⚡💎 توضیحات 1,900  تومان 1000000/10 فعال
2355 لایک اینستاگرام [اکانت های قدیمی] [ضمانت: 365روز] [استارت آنی] [سرعت: 60کا/روز]♻⚡ توضیحات 1,900  تومان 150000/10 فعال
2356 لایک اینستاگرام [ضمانت: 365روز] [بدون ریزش] [استارت آنی] [سرعت: 100کا/روز]♻ ✅ توضیحات 2,000  تومان 100000/10 فعال
2357 لایک اینستاگرام [واقعی] [بدون ریزش] [ضمانت: 30روز] [استارت آنی] [سرعت: 200کا/روز] ✅ ♻ 💎 توضیحات 5,900  تومان 500000/10 فعال
2358 لایک اینستاگرام [واقعی کیفیت بالا] [ضمانت: 30روز] [بدون ریزش] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز]♻ ✅💎 توضیحات 6,600  تومان 100000/10 فعال
2359 لایک اینستاگرام [اکسپلور] [ضمانت: 30روز] [بدون ریزش] [استارت آنی] [سرعت: 20کا/روز]♻ ✅💎 توضیحات 7,000  تومان 25000/20 فعال
🇮🇷 لایک اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2360 لایک ایرانی [30 درصد ایرانی] [تضمین کیفیت] 🇮🇷💎❤ توضیحات 5,600  تومان 50000/100 فعال
2361 لایک الماسی ایرانی [سرعت خوب] 💎 توضیحات 9,500  تومان 20000/50 فعال
2362 لایک اینستاگرام [40- 60% ایرانی][ریزش کم] [استارت آنی] [سرعت:5-10کا/روز] 🇮🇷 توضیحات 12,700  تومان 30000/50 فعال
2363 لایک ایرانی کیفیت بالا توضیحات 15,000  تومان 20000/100 فعال
2364 لایک اینستاگرام [70-80% ایرانی 🇮🇷] [استارت آنی] [سرعت: 1-4کا/روز] 🚀💎 توضیحات 15,800  تومان 20000/50 فعال
2365 لایک اینستاگرام پاشا [فول ایرانی] [پیشنهادی] [ریزش:خیلی کم] 💎❤ توضیحات 21,100  تومان 20000/50 فعال
2366 لایک اینستاگرام پاشا [فول ایرانی] [پیشنهادی] [ضمانت:60/روز] 💎❤ توضیحات 22,700  تومان 20000/50 فعال
2368 لایک فول ایرانی 100٪پروفایل دار [سرعت بالا] [ریزش کم]💎 🇮🇷 توضیحات 40,900  تومان 20000/50 فعال
2367 لایک اینستاگرام فول ایرانی [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 43,900  تومان 20000/50 26 دقیقه فعال
2370 لایک اینستاگرام فول ایرانی [فقط خانم] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 60,800  تومان 20000/50 فعال
2371 لایک اینستاگرام فول ایرانی [فقط آقا] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 70,900  تومان 20000/50 فعال
🔎 بازدید اینستاگرام [ Views + Reel + IGTV ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2375 بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ آلفا ] 👁 توضیحات 4,000  تومان 10000000/100 43 دقیقه فعال
2377 بازدید اینستاگرام ارزان [همه پست ها] - [سرعت بالا] توضیحات 4,100  تومان 2147483647/100 9 دقیقه فعال
2378 بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ طلایی ] 👁 توضیحات 5,900  تومان 10000000/100 فعال
📋 سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2382 بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [ارزان] توضیحات 3,600  تومان 5000000/100 فعال
2380 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [سرعت بالا] ⚡ توضیحات 4,300  تومان 200000/10 فعال
2381 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [طلایی] توضیحات 4,900  تومان 300000/10 فعال
2383 ایمپرشن - بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [الماسی] توضیحات 9,200  تومان 100000000/100 فعال
2384 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖 توضیحات 10,600  تومان 8000/10 فعال
📱 بازدید اینستاگرام [ استوری ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2385 بازدید استوری [ارزان] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 1,600  تومان 20000/100 فعال
2386 بازدید استوری واقعی [سرعت بالا] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 7,100  تومان 500000/10 فعال
2509 بازدید استوری [سرعت بالا] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 8,500  تومان 100000/10 فعال
2387 بازدید استوری [سرعت بالا] [استارت انی] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 11,100  تومان 10000/10 فعال
📝 کامنت اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2388 کامنت رندوم انگلیسی توضیحات 28,400  تومان 50000/10 فعال
2389 کامنت (استیکر منفی) توضیحات 28,400  تومان 10000/10 فعال
2390 کامنت (تبریک تولد) توضیحات 28,400  تومان 10000/10 فعال
2391 کامنت (احوال پرسی) توضیحات 28,400  تومان 10000/10 فعال
2392 کامنت (تعریف و تمجید از محصول) توضیحات 28,400  تومان 10000/10 فعال
2393 کامنت ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 54,000  تومان 3000/10 22 دقیقه فعال
2394 کامنت فول ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 371,300  تومان 3000/10 فعال
👥 فالوور تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2395 فالوور تردز [ با کیفیت ] 👌 توضیحات 164,300  تومان 20000/100 فعال
2396 فالوور تردز [ 356 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 204,200  تومان 50000/50 فعال
2397 لایک تردز [ سرعت خوب ] 🚀 توضیحات 238,200  تومان 25000/10 فعال
2398 لایک تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 359,700  تومان 50000/40 فعال
2399 فالوور تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 369,400  تومان 50000/50 فعال
2400 فالوور تردز [ 90 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 398,600  تومان 25000/100 فعال
2401 لایک تردز [ 365 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 486,000  تومان 200000/50 فعال
2402 فالوور تردز [ ضمانت داعمی ] ♻ توضیحات 534,600  تومان 150000/100 فعال
👤 ممبر تلگرام ارزان [ بدون ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2403 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-20کا/روز] توضیحات 21,100  تومان 100000/10 10 ساعت 22 دقیقه فعال
2404 ممبر تلگرام [ارزان] [استارت آنی] [سرعت: 5-10کا/روز] توضیحات 22,200  تومان 18000/100 فعال
2405 ممبر تلگرام [ارزان] [استارت آنی] [سرعت: 5-10کا/روز] توضیحات 22,200  تومان 30000/100 فعال
2410 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 20کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-10کا/روز] توضیحات 25,400  تومان 20000/100 فعال
2406 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 30کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-15کا/روز] توضیحات 25,900  تومان 30000/100 3 ساعت 45 دقیقه فعال
2407 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 800کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-30کا/روز] توضیحات 27,800  تومان 850000/100 9 ساعت 13 دقیقه فعال
2408 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-20کا/روز] توضیحات 28,500  تومان 100000/100 10 دقیقه فعال
2409 ممبر تلگرام [ارزان] [استارت آنی] [سرعت: 10-40کا/روز] توضیحات 29,600  تومان 50000/10 1 ساعت 10 دقیقه فعال
2411 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 30کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-10کا/روز] توضیحات 30,600  تومان 20000/100 فعال
2412 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [Instant] [NQ] - [NR] ⛔ توضیحات 38,000  تومان 50000/100 فعال
2413 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [0-2/ساعت] [Low Drop] - [NR] ⛔ توضیحات 48,200  تومان 60000/100 فعال
🇮🇷 ممبر تلگرام ایرانی [ کانال/گروه ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2414 ممبر تلگرام کانال/گروه - [هیدن] توضیحات 27,200  تومان 2500/1000 8 ساعت 49 دقیقه فعال
2553 ممبر تلگرام کانال هیدن [سرعت: خوب] [زیر 100کا] توضیحات 29,900  تومان 15000/1000 فعال
2416 ممبر تلگرام کانال هیدن [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] [زیر 100کا] 🚀💎 توضیحات 37,200  تومان 50000/1000 فعال
2417 ممبر تلگرام کانال [اجبـــــاری] [سرعت: بالا] [کانال: زیر 100کا] 🚀💎 توضیحات 37,200  تومان 10000/1000 فعال
2420 ممبر تلگرام کانال [هیدن] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] [کانال: زیر 300کا] 🚀💎 توضیحات 42,000  تومان 50000/1000 فعال
2418 ممبر تلگرام کانال [هیدن] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] [کانال: زیر 200کا] 🚀💎 توضیحات 43,900  تومان 50000/1000 فعال
2419 ممبر گروه تلگرام [اددلیست] [ظرفیت: 200کا] [ایرانی 🇮🇷] [سرعت: بالا] توضیحات 68,500  تومان 20000/1000 1 ساعت 18 دقیقه فعال
2421 ممبر گروه تلگرام [اددلیست] [ظرفیت: 200کا] [فول ایرانی 🇮🇷 فعال] [سرعت: بالا] توضیحات 79,400  تومان 20000/1000 3 ساعت 10 دقیقه فعال
2423 ممبر تلگرام کانال/گروه [استارت آنی] [بدون ریزش] [سرعت: 50-100کا/روز] [ظرفیت: 600کا]🚀💎 توضیحات 89,100  تومان 600000/500 4 ساعت 11 دقیقه فعال
👁️‍🗨️ بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2522 تک پست توضیحات 700  تومان 1000000/10 فعال
2528 بازدید پست کانال [5 پست آخر] 👁 توضیحات 4,700  تومان 500000/500 3 ساعت 29 دقیقه فعال
2529 بازدید پست کانال [20 پست آخر] 👁 توضیحات 5,700  تومان 2000000/500 فعال
2540 بازدید پست کانال ارزان [1 پست] 👁 ⭐ توضیحات 12,700  تومان 100000000/100 فعال
2531 بازدید پست کانال [50 پست آخر] 👁 توضیحات 13,000  تومان 500000/500 فعال
2532 بازدید پست کانال [10 پست آخر] 👁 توضیحات 20,100  تومان 10000000/10 فعال
2533 بازدید پست کانال [100 پست آخر] 👁 توضیحات 27,000  تومان 100000/500 فعال
🎭 ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2434 ری اکشن تلگرام [ 👎 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2447 ری اکشن تلگرام [ 👍 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2454 ری اکشن تلگرام [ ❤ ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 29 دقیقه فعال
2453 ری اکشن تلگرام [ 💩 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2452 ری اکشن تلگرام [ 🔥 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2451 ری اکشن تلگرام [ 🤮 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2450 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2449 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/50 فعال
2448 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2444 ری اکشن تلگرام [ 🖕 ] توضیحات 8,100  تومان 1000000/10 فعال
2443 ری اکشن تلگرام [ 👌 ] توضیحات 8,100  تومان 5000000/10 فعال
2442 ری اکشن تلگرام [ 😭 ] توضیحات 8,100  تومان 5000000/10 فعال
2441 ری اکشن تلگرام [ 💯 ] توضیحات 8,100  تومان 1000000/10 فعال
2440 ری اکشن تلگرام [ 😍 ] توضیحات 8,100  تومان 5000000/10 فعال
2439 ری اکشن تلگرام [ 👻 ] توضیحات 8,100  تومان 5000000/10 فعال
2438 ری اکشن تلگرام [ 👀 ] توضیحات 8,100  تومان 1000000/10 فعال
2437 ری اکشن تلگرام [ 🙏 ] توضیحات 8,100  تومان 5000000/10 فعال
2436 ری اکشن تلگرام [😐] توضیحات 8,100  تومان 5000000/10 فعال
2455 ری اکشن تلگرام [ 😱 ] توضیحات 8,300  تومان 5000000/10 فعال
2456 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😢💩🤮🤬 ] توضیحات 12,200  تومان 1000000/50 فعال
2435 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ] توضیحات 18,900  تومان 1000000/50 5 ساعت 24 دقیقه فعال
🎪 خدمات سرچ تلگرام [ شِیر / استوری / رای / استارت ربات ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2457 شیر پست تلگرام + بازدید [تک پست] [واقعی] [سرعت خوب] 💎 توضیحات 1,300  تومان 500000/10 1 ساعت 15 دقیقه فعال
2508 رای نظرسنجی پست تلگرام (واقعی / بین المللی)✅انتخاب گزینه دلخواه✅ توضیحات 21,800  تومان 10000000/10 10 دقیقه فعال
👨‍💻 خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2459 بازدید ویدئو روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 3,700  تومان 500000/25 فعال
2460 لایک پست روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 8,100  تومان 20000/10 فعال
2461 لایک پست روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 9,500  تومان 500000/25 فعال
2462 کامنت روبیکا - روبینو [متن دلخواه] [واقعی] توضیحات 16,200  تومان 5000/5 فعال
2463 فالوور روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 35,100  تومان 20000/20 29 دقیقه فعال
2464 فالوور روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 47,000  تومان 500000/25 فعال
2465 ممبر کانال روبیکا [ واقعی ] توضیحات 95,600  تومان 500000/25 4 روز 22 ساعت فعال
👥 فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2467 بازدید ویدئو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 1,100  تومان 1000000000/100 13 دقیقه فعال
2468 لایک فوق ارزان تیک تاک توضیحات 93,600  تومان 50000/10 فعال
2519 فالوور تیک تاک [ میکس واقعی ] 👥 توضیحات 105,800  تومان 500000/10 فعال
2469 فالوور میکس تیک تاک[ضمانت 30 روز] توضیحات 155,600  تومان 750000/100 فعال
2470 فالوور تیک تاک [ضمانت 30 روز] پرفکت 💵 توضیحات 278,300  تومان 20000/20 فعال
🛎️ سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2471 بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] 3⃣ توضیحات 20,300  تومان 100000/500 فعال
2472 بازدید ویدیو یوتیوب [ ارزان ] 💯 توضیحات 28,400  تومان 1000000/500 فعال
2473 سابسکرایب یوتیوب ارزان 💯 توضیحات 73,800  تومان 50000/100 فعال
2474 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 437,400  تومان 50000/100 فعال
2475 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 610,800  تومان 15000/50 فعال
👥 فالوور فیسبوک [ پروفایل / پیج ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2477 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-10ساعت] [سرعت: 5کا/روز] ⭐ توضیحات 25,600  تومان 500000/100 فعال
2478 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-6ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 34,200  تومان 80000/100 فعال
2476 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10-50کا/روز] [ضمانت: 60روز] ♻ توضیحات 41,100  تومان 1000000/100 38 دقیقه فعال
2480 فالوور پیج فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 5کا/روز] [ریزش: خیلی کم] [ضمانت: 120روز] 🔥⚡♻️ توضیحات 51,100  تومان 100000000/100 فعال
2481 فالوور پروفایل فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ریزش: خیلی کم] [ضمانت: 120روز] 🔥⚡♻ توضیحات 51,100  تومان 10000000/100 فعال
2482 فالوور پروفایل فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [ریزش: کم] [سرعت: 5-15کا/روز] [ضمانت: 30روز] ♻ ⭐ توضیحات 70,900  تومان 500000/100 فعال
2483 فالوور پیج/پروفایل + لایک صفحه فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 73,800  تومان 500000/100 فعال
2484 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S2 [30R] توضیحات 75,900  تومان 500000/500 فعال
2485 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S1 توضیحات 75,900  تومان 1000000/100 فعال
2486 فالوور پیج/پروفایل + لایک صفحه فیسبوک [استارت 0-5ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 88,500  تومان 200000/100 فعال
2487 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S4 [30R] توضیحات 100,100  تومان 100000/500 فعال
💌 لایک / بازدید فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2488 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-10ساعت] [سرعت:2-6کا/روز] [ ارزان ] توضیحات 20,100  تومان 10000/10 فعال
2489 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-1ساعت] [سرعت: 2 - 4 کا/روز] توضیحات 23,200  تومان 10000/10 فعال
2490 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-2ساعت] [سرعت:5-10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 24,300  تومان 50000/100 فعال
2491 لایک پست فیسبوک [سرعت خوب] ⚡️ توضیحات 38,500  تومان 3000/100 فعال
2493 لایک پست فیسبوک [ کیفیت خوب ] 👌 توضیحات 50,700  تومان 50000/100 5 ساعت 4 دقیقه فعال
2494 لایک پست فیسبوک [سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] ⚡️♻ توضیحات 58,000  تومان 100000/50 فعال
2495 بازدید پست فیسبوک [سرعت خوب]👌 توضیحات 67,800  تومان 10000000/500 فعال
2496 لایک پست فیسبوک [استارت آنی] [ضمانت 60 روز] ⚡️♻ توضیحات 81,500  تومان 200000/100 فعال
2497 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-1ساعت] [سرعت:5-15کا/روز] [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 88,500  تومان 500000/500 فعال
👥 فالوور توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2498 فالوور توییتر [سرعت خوب] 🚀 توضیحات 77,800  تومان 500000/100 فعال
2499 فالوور توییتر واقعی [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 911,300  تومان 1000000/500 فعال
👥 فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2500 فالوور کلاب هاوس [ ارزان ] توضیحات 446,900  تومان 8000/50 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد